SIMIYU REGION BENEFITS FROM TSHS. 1.9 BILLION INVESTMENT